kitartás,szorgalom


Üdvözöljük cégünk,mediafonebt.webnode.hu, weboldalán!

Cégünk fő tevékenységi köre információ szolgáltatás  amely az Ön személyes igényeinek teljesítésére szolgál. Több éves tapasztalattal rendelkezünk a tanácsadás területén, és cégünk megalapítása óta arra törekszünk, hogy mindig a terület legjobbjai legyünk. Elsődleges célunk a színvonalas szolgáltatásnyújtás, hogy Ön mindig a legnagyobb eredményeket érjen el sikeresen.

Cégünk, mediafonebt  adatbanki és alapvető jogi és adminisztrációs ismeretekben  is tájékoztatást nyújt.

Címünk: , Budapest


Médiafone Bt.

Általános Szerződési Feltételei

Általános rendelkezések

 Szolgáltató

A Médiafone Bt,   (továbbiakban: Szolgáltató) meghatározott szolgáltatást (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevõ (a továbbiakban: Ügyfél) között a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó feltételeket, a felek alapvetõ jogait és kötelezettségeit a jelen általános szerzõdési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák.

Szolgáltatás

Mindenki Ügyfél, aki a Szolgáltató bármely termékét, szolgáltatását használja, azon információt, adatokat keres, megtekint, azokat bármilyen módon felhasználja. Az Ügyfél esetleges Általános Üzleti Feltételei az emletdíjas szolg. esetében a hívás kezdeményezésével jön létre.

 A szerzõdés tárgya: A Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján az alábbi konkrét szolgáltatásokat nyújtja meghatározott díj megfizetése ellenében Ügyfelei részére:

 Üzleti információs szolgáltatás a Szolgáltató által hozzáférhetõ legális források kutatása,  adatbázis összeállítása, amely a Szolgáltató válogatását, rendszerezését, összehangolását és általa kialakított, összegyûjtött vagy összeszerkesztett üzleti információ kifejtését, az ahhoz való különbözõ módokon való hozzáférést foglalja magába. A Szolgáltató által nyújtott üzleti információnak a jelen rendelkezéseknek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõen történõ megszerzése, valamint felhasználása, az azokhoz való hozzáférés biztosítása a Szolgáltató alapvetõ érdeke. Üzleti információ: A Szolgáltató által beszerzett, közölt vagy közzétett egyes cégekre, egyéni vállalkozókra, a gazdaság további alanyaira vonatkozó bármilyen adat, tény vagy információ.

 

A Szolgáltató valamennyi terméke (adatbázis, szolgáltatás) .

 Szolgáltatás igénybevétele, létrejötte:

 A hívást kezdeményezésével létrejön.

 A szerzõdés tartama: A hívás aktiv időtartama.

Titoktartás és felelõsség Az Üzleti információt az ügyfél tudomásul veszi, hogy egy adott cég értékelése, minõsítése  statisztikai módszerekkel történik és pusztán tájékoztató jellegû, így a Szolgáltató az ezen információkra, ajánlásokra alapított üzleti döntésekért, az ebbõl eredõ esetleges károkért mindennemû felelõsségét kizárja. Az Ügyfél a szolgáltatást csak a mindenkor hatályos jogszabályi keretek között veheti igénybe. Ezen jogszabályok megismeréséért illetõleg a szolgáltatás jogellenes használatért való felelõsség kizárólag az Ügyfelet terheli.

Tilos ezeket az információkat tisztességtelen vagy csalárd ügyletekhez használni, terjeszteni, újrahasznosítani. A Szolgáltatást kizárólag a Szolgáltató által meghatározott korlátozások, megszorítások figyelembevételével lehet jogszerûen felhasználni. Harmadik személynek sem díjazás ellenében, sem ingyenesen átengedni, hozzáférést engedni tilos, kivéve, ha azt jogszabály írja elõ, vagy a jelen rendelkezések megengedik, illetve ha ehhez a Szolgáltató elõzetesen írásban hozzájárult.

 Az Ügyfél felelõs a Szolgáltató felé mindazon következményekért, amelyek abból erednek, hogy õ vagy az általa tájékoztatott harmadik személy a Szolgáltatás felhasználására vonatkozó rendelkezéseket megszegik, a Szolgáltató minden - az Ügyfél általi - szerzõdésszegés esetleges következményeiért való felelõsségét kizárja. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltatás felhasználására vonatkozó bármely szabályt megszegi, úgy az polgári és/vagy büntetõjogi következményeket vonhat maga után.

 Szolgáltató kijelenti, hogy az általa az adatgyûjtés idõpontjában hozzáférhetõ információ legális forrásokból származik A Szolgáltató kizárja felelõsségét arra az esetre, ha az információ forrását képezõ anyagokban az adatgyûjtés idõpontjában az információ adatait érintõ bárminemû esetleges változást nem vezettek még át, így az a Szolgáltató által nem volt megismerhetõ. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az üzleti információ azért tartalmaz téves vagy nem teljeskörû adatot, mert a Szolgáltató részére is téves ill. hiányos adatot szolgáltattak, vagy egyéb okból nem áll a rendelkezésére, úgy a Szolgáltató a téves ill. hiányos adatok szolgáltatásának következményei tekintetében, illetõleg az ezekre alapított üzleti döntésekért, az ezekbõl eredõ károkért mindennemû felelõsségét kizárja. A Szolgáltató az általa szolgáltatott bárminemû üzleti információ kapcsán az adatmezõk telítettségére garanciát nem vállal.

Minden olyan esemény, melyet a Felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak, és a szerzõdéses teljesítést befolyásolja, jelen ÁSZF szempontjából Vis Majornak tekintendõ  saját hibánktól függetlenül történik azért felelősséget nem vállalunk.

 Az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy az Üzleti információ különbözõ elemei eltérõ idõszakonként aktualizált és felülvizsgált információ.

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a díj megfizetésének kötelezettsége attól függetlenül terheli, hogy a szolgáltatást ténylegesen igénybe vette-e vagy sem.

Egyéb rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések annyiban alkalmazandók, amennyiben a felek közötti külön megállapodás eltérõ rendelkezést nem tartalmaz.

A jelen ÁSZF   visszavonásig érvényes.

 

 

 

 

Rólunk:

Szolgáltatásunk célja irányvonal elérése a felnőtt lakosság tájékoztatása hasonlatképpen, általánosságban, mint hangos újság mint médiaügynökség, egyaránt vonatkozik albérletek , otthoni vagy egyéb munkák esetére és társkeresés vonatkozásában a partner megtalálására valamint kisállatok megvásárlásának elérhetőségéhez is segítséget nyújtó, horoszkóp témaköre is szerepkör.

 

 

www. webtars.hu  oldalunkra  látogatva, kattintva   oldalunkon található játék menüpontok alatt több ezer játék közül válogtva , mindegyiket  ingyenesen kipróbálva két féle metódusban is tud vásárolni ha bármelyik megtetszik és akár tovább szeretné játszani mind amit a szabadjáték ideje megad  vagy ajándékba vásárolná akkor postai úton éppen úgy megrendelheti mint bankkártyás fizetéssel . Választhat melyiket szeretné igénybevenni. Társkeresőnk itt is működik . Pénzkereseti menüpontunk alatt egyszerűen érthetően leírva könnyen regisztrálva otthonról végezhetően kereshet jövedelmet.. Tehát a  www. webtars.hu társ   játékokban  és társ a partnerkeresésben valamint egyaránt társ a pénzkeresésben. 

Ide vonatkozó törvényrendeletek megtalálhatóak oldalunkon  a fejléc alatti  a GYIk menüpontban